Україна в умовах незалежності.

План.

1. Україна в новій соціально – політичній ситуації.

2. Багатопартійність та політичний плюралізм в Україні.

3. Україна у сучасному світі.

Рекомендована література.

1. Бойко О.Д. Історія України. К., 2001. С. 566-648.

2. Історія України. Нове бачення. За ред. В.А.Смолія. У 2т. К., 1996. Т.2.

3. Овсянников А.Н. Новейшая история Украини. Харьков, 1998.

4. Смолій В.А. Історія України. К., 1997. С.360-418.

5. Чайковський А., Шевченко В. Історія України. К., 2000. С.257-272.

Розкриття теми доцільно розпочаті з висвітлення передумов проголошення незалежності України: спроба державного перевороту в серпні 1991 р. в СРСР, створення керівного органу перевороту - Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС) та дії його представників, на Україні, заходи керівництва Компартії республіки по підтримці ДКНС. Розкажіть про реакцію українського керівництва на такі дії Центру та КПУ: призупинення, а потім і заборона Компартії, прийняття Акту про незалежність республіки, проведення 1 грудня 1991 р. референдуму на підтвердження цього Акту, створення структур державної влади суверенної України (Національної армії. Служби безпеки. Національного банку, обрання президента тощо). Зазначте, що результатом проголошення державного суверенітету України та інших республік Радянського Союзу було підписання 7 - 8 грудня в Біловезькій Пущі керівниками України, Білорусії та Росії угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД), а 21 грудня керівниками інших союзних республік підписана Декларація про створення СНД.

Дайте характеристику нової соціальне - політичної ситуації, то склалася в Україні після проголошення незалежності. Розкрийте процес розбудови владних структур у державі. Розкажіть про діяльність Верховної Ради в умовах незалежності Коротко зупиніться на процесі творення та прийняття нової Конституції. Зосередьте увагу на громадських об'єднаннях, організаціях та політичних партіях. Вкажіть зміни, що відбулися в їх діяльності з початком творення державності. Охарактеризуйте релігійне життя в Україні 90-х рр., зупиніться на ситуації, що склалася навколо православної церкви.Говорячи про економічне життя країни, з’ясуйте основні економічні завдання, що постали перед нею; визначте об’єктивні те суб’єктивні труднощі вирішення цих завдань. Порівняйте економічну політику урядів, що діяли в цей час, визначте особливості курсу кожного з них. Зупиніться на проблемах становлення фінансової системи України. При висвітленні соціальне - економічної ситуації в державі вкажіть зміни, що сталися в матеріальному становищі населення, те причини розшарування українського суспільства.

Окрему увагу варто приділити Конституції України, яка була проголошена

28 червня 1996р. та внесенню змін до неї, як це позначилося на політичній стабільності в Україні.

Варто приділити увагу так званій «Помаранчевій революції» - виборам президента в 2003 р. Причини «революції», перебіг подій, які наслідки для сьогодення.

Говорячи про місце нашої країни в міжнародному співтоваристві, зупиніться на проблемах, що виникли перед нею у питанні ядерного роззброєння, розкрийте основні принципи і завдання зовнішньої політики України, скажіть про хід визнання її іншими державами. При висвітленні стосунків з країнами СНД зазначте, яку позицію займала У країна, щодо цього міждержавного утворення, які відносини склалися у неї з Росією. Зупиніться на основних причинах такого стану справ. Охарактеризуйте також основні напрямки культурного співробітництва з іншими країнами світу. процес розбудови свого дому ще не завершено.

Звернути увагу на практичну реалізацію завдань довгострокової стратегії яка має забезпечити міцне підгрунття України як високорозвинутої соціальної за своєю сутністю демократичної правової держави, її інтегрування у світовий економічний процес як країни з конкурентноспроможною економікою, здатною вирішувати найскладніші завдання свого розвитку. Наступне десятиріччя повинно стати визначальним у розв’язані саме цих завдань. Шлях, на яких розвиненим країнам потрібно було кілька століть Україна має пройти в максимально короткі терміни. Досвід держав, які здійснювали глибокі перетворення, засвідчує, що реальний успіх трансформаційних процесів можливий лише тоді, коли реформи та їхні результати відповідають інтересам і сподіванням широких верств населення, а тому отримають достатню суспільну підтримку. Ідея європейського вибору України з кожним роком все більше набуває статусу національної. Зараз, також , постає питання про вступ України до Північноатлантичного блоку. Необхідно проаналізувати роль окремих політичних лідерів. Спробувати дати прогноз розвитку України в недалекому майбутньому.

Контрольна робота містить три індивідуальні завдання. Кожне питання треба розкрити в логічній послідовності, не відхиляючись від теми, в кінці подати власні висновки. Робота подається не пізніше назначеного терміну в рукописному вигляді. Загальний обсяг роботи не менше 15-18сторінок (зошит). В кінці роботи, обов’язково, подати список літератури, яка використовувалася під час написання.


4195723399713055.html
4195826091521311.html
    PR.RU™