Факторний аналіз загальної матеріалоємності продукції

Матеріалоємність, так само як і матеріаловіддача, залежить від обсягу товарної (валовий) продукції й суми матеріальних витрат на її виробництво. У свою чергу, обсяг товарної (валовий) продукції у вартісному вираженні (ТП) може змінитися за рахунок кількості зробленої продукції (VВП), її структури (УД) і рівня відпускних цін (ЦП). Сума матеріальних витрат (МЗ) також залежить від обсягу зробленої продукції, її структури, витрати матеріалу на одиницю продукції (УР) і вартості матеріалів (ЦМ). У підсумку загальна матеріалоємність залежить від структури зробленої продукції, норми витрати матеріалів на одиницю продукції, цін на матеріальні ресурси й відпускні ціни на продукцію (рис.2.5).

Факторна модель буде мати вигляд:

(2.44)

Рисунок 2.5 – Схема факторної системи матеріалоємності

Вплив факторів першого порядку на матеріаловіддачу матеріалоємність можна визначити способом ланцюгової підстановки:

(2.45)

(2.46)

(2.47)

(2.48)

(2.49)

(2.50)

(2.51)

(2.52)

(2.53)

(2.54)

(2.55)

(2.56)

Для розрахунку потрібно мати наступні дані:

1 Витрати матеріалів на виробництво продукції:

а) за планом: МЗпл = (VВПплi .УРплi . Мплi);

б) за планом, переліченим на фактичний обсяг виробництва продукції: МЗумов1 = (VВПплi .УРплi . ЦМплi) . Кпп ;

в) по планових нормах і планових цінах на фактичний випуск продукції: МЗумов2 = (VВПфi . УРплi . ЦМплi);

г) фактично за плановими цінами: МЗусл3 = (VВПфi . УРфi . ЦМплi);

д) фактично: МЗф = (VВПфi . УРфi . ЦМфi).

2 Вартість товарної продукції:

а) за планом: ТПпл = (VВПплi . ЦПплi);

б) за планом, переліченим на фактичний обсяг виробництва, при плановій структурі: ТПумов1 = (VВПфi . ЦПплi)±DТПудi ;

в) фактично за плановими цінами: ТПумов2 = (VВПфi . ЦПплi);

г) фактично: ТПф = (VВПфi . ЦПфi).

На підставі наведених даних про матеріальні витрати й вартість товарної продукції розраховуються показники матеріалоємності продукції. Розрахунки зручно звести в табл. 2.10.Таблиця 2.10 – Факторний аналіз матеріалоємності продукції

Показник Умови розрахунку Порядок розрахунку матеріало­ємності Рівень матеріало­ємності
Обсяг вироб­ництва Структу­ра продук­ції Питома витрата сировини Ціна на матеріали Відпускна ціна на продукцію
План План План План План План
Ум.1 Факт План План План План
Ум.2 Факт Факт План План План
Ум.3 Факт Факт Факт План План
Ум.4 Факт Факт Факт Факт План
Факт Факт Факт Факт Факт Факт

Потім переходять до вивчення матеріалоємності окремих видів продукції й причин зміни її рівня. Вона залежить від норм витрати матеріалів, їхньої вартості й відпускних цін на продукцію.


4195268222315746.html
4195325014055759.html
    PR.RU™