Транспортна логістика

Функціональна галузь транспортування охоплює процеси транспортування в постачанні, збуті, у сфері переробки відходів, в т.ч. збір відходів в сфері споживання. Останнє суттєво розширює межі транспортної логістики щодо логістики підприємства, оскільки в сучасних умовах часто переробка використаної продукції є необхідною умовою підприємництва в цій сфері чи з мотивів ефективного рециклювання, а це означає виникнення нових транспортних потоків.

З точки зору підприємства планування та управління зовнішньовиробничим транспортом є досить складним в загальносистемному розумінні. Тому такого типу транспортні послуги передаються третій стороні (крім виробника і споживача), яка приймає на себе функції планування, управління та фізичне транспортування.

Отже, транспортна логістика інтегрує в комплексі планування, управління та фізичне транспортування матеріалів, покупних частин, виробів, виробничих відходів у супроводі необхідного для цього інформаційного потоку з метою мінімізації транспортних витрат та витрат часу.

Основна ціль транспортної логістики полягає в наданні необхідних транспортних послуг у галузях постачання, виробництва, збуту та переробки відходів з мінімальними витратами, з орієнтацією на стабільне зменшення потреб у транспорті. Вказана основна ціль регламентує наступні окремі цілі:

а) для внутрішньопідприємницького транспорту:

- застосування транспортних та пакувальних пристосувань у крупносерійному та масовому виробництві та застосування змінних транспортних та пакувальних пристосувань в дрібносерійному та одиничному виробництві;

- включення транспорту в систему виробничого планування та управління;

- автоматизація транспортування, пакування та перевантаження всередині підприємства;

б) для зовнішньопідприємницького транспорту:

- використання дешевого надавача транспортних послуг із забезпеченням принципу "точно, своєчасно";

- використання дешевого надавача інших логістичних послуг (проміжне складування, пакування, розділення партій тощо);- організація роботи транспортних засобів у залежності від кількості, якості, терміну транспортного обслуговування;

- використання нових транспортних технологій у плануванні матеріального потоку на підприємстві (міські експреси, кур'єрна служба, нічні "стрибки", комбінований рух тощо).

Викладений перелік окремих логістичних цілей в сфері транспортування формує систему галузевих логістичних функцій, а саме:

- системне планування транспортних процесів;

- вибір видів транспорту та типів транспортних засобів;

- планування забезпечення технологічної єдності транспортно-складських робіт;

- планування транспортних маршрутів;

- пакування та зберігання матеріальних цінностей при транспортуванні;

- організація та менеджмент транспортних процесів.

3.6. Концепція логістичного планування та управління

Неважко помітити, що ключові слова "дії" в кожному визначенні функціональних галузей логістики полягають у "комплексному плануванні та управлінні" з метою "оптимізації витрат та часу перебігу". Однак у логістиці підприємства логістичне планування та управління не може бути тільки сумою всіх активних управлінських дій у функціональних галузях, а власне зінтегрованим результатом, оскільки саме це зумовить ріст ефективності виробництва через систему синергічних ефектів, які до цього не "матеріалізовувалися".

Схематично зміст логістичного планування та управління можна зобразити наступним чином (див. рис. 3.4).

В логістичному плануванні та управлінні поряд із виробничими плануванням та управлінням системою інформаційних потоків інтегровані такі елементи, як планування та постачання матеріалів та частин, складування готової продукції, її пакування та відвантажування.

Окремий випадок складає виконання замовлення на продукцію, яка вимагає створення виробу та технічної підготовки виробництва. В галузі розвитку виробу функціональна логістика передбачає виконання наступних окремих цілей:

Рис.3.4. Схема логістичного планування та управління

- побудова виробничих структур за блочним принципом для прискорення реакції на варіації виробів та зменшення варіантів технологій;

- застосування окремих стандартизованих частин як умова зменшення та спрощення матеріальних запасів;

- застосування здатних до рециклювання матеріалів;

- оптимізація використання сировинних матеріалів з метою зниження виробничих відходів;

- забезпечення необхідної якості та дизайну мінімальними витратами на виготовлення при уніфікованому пакуванні тощо;

- САПР розвитку виробу. В свою чергу логістика технологічної підготовки передбачає виконання наступних окремих цілей;

- встановлення оптимальної глибини виробництва в залежності від освоєних технологій, що забезпечить якість та низькі витрати;

- поступовий розвиток та застосування нових технологій, що скорочують тривалість виробничого процесу та витрати;

- перманентне спрощення виробничого процесу при збереженні існуючого виробничого забезпечення;

- технологічна відповідність потужностей окремих ланок виробничого процесу.

В умовах відчутного прояву тенденцій зниження глибини виготовлення на підприємстві відповідно зростає частка "третього сектора” за рахунок переймання виконання логістичних функцій. Це зумовлює ріст швидкості обороту готового продукту. Зауважимо, що основним фактором впливу слід рахувати зростання частки поставок за принципом "точно, своєчасно", а це веде до формування значно більшої кількості матеріальних і інформаційних потоків. Реалізація функцій менеджменту щодо цих потоків на основі логістичних концепцій зможе забезпечити мінімізацію логістичних витрат і тим самим підвищити ККД виробничих процесів, тобто співвідношення результатів та витрат.

З огляду на викладене стає актуальним розгляд логістики в якості основного на сучасному етапі фактору підвищення конкурентоспроможності фірми, зважати на реальний прямий вплив логістики як на функціональні (логістичні) витрати, так і на дохід від реалізації товарів. Вплив логістики на витрати стосовно реалізації товарів очевидний, оскільки в сферу логістики відносяться витрати з виконання замовлень (витрати на обробку, переміщення, складування, управління запасами, упаковку і підтримуючу діяльність). Вплив логістики на покращання положення фірми на ринку матеріалізується в ефективній пропозиції фірмою конкуренто­спро­мож­ного рівня обслуговування споживачів.

На рис.3.5 подана блок-схема, що акумулює в собі напрями впливу логістики на доходи та витрати фірми в умовах впровадження логістичних концепцій у функціонування підприємств шляхом прийняття та реалізації системи логістичних рішень.

На ринку інвестиційних товарів важливим конкурентним фактором виступає надійність відправки, оскільки це є суттєвим моментом в отриманні повторних замовлень від споживача чи в отриманні замовлень від нових споживачів за рекомендацією існуючих. Такий вплив на конкурентоспроможність може бути

Рис.3.5. Блок-схема проектування та узгодження логістичних рішень

дуже вагомим оскільки повторне замовлення часто стає найбільш прибутковим підприємництвом з точки зору довгострокової перспективи з причини менших до- та післяпродажних витрат, менших витрат на проектування і стандартизацію продукції. Також надійність відправки має більш конкурентну перевагу перед іншими факторами (наприклад, швидкістю та частотою відправки) стосовно ринку промислових матеріалів.

Отже, коли на ринках ТПП ймовірність диференціації продукції за її властивостями чи за якістю зменшується, а корпоративний імідж чи стратегія фірми в короткостроковій перспективі майже незмінні, логістика стає все більш важливим конкурентним фактором. За таких умов конкурентна перевага може виникати із здатності фірми шляхом своєї логістичної діяльності досягати відмінностей в сегментації ринку, змін в економічному оточенні і ринкових вимогах тощо.

Політика фірм, що орієнтується на отримання доходів від логістичної діяльності, переважно веде до зростання прибутку в межах граничного рівня логістичного обслуговування. Однак, мета логістики 90 - х років уже виходить за межі скорочення витрат і збільшення прибутку і полягає в отриманні конкурентної переваги за рахунок пропозиції додаткових послуг і підвищення їх якості - суті сучасної концепції конкуренто­спроможності.4190793159912521.html
4190817998375828.html
    PR.RU™