Теплова обробка бетону гарячими газами замість парової.

6. Безперевний розлив сталі.

7. Застосування нестандартних матеріалів (Наприклад, заміна круглих труб гофрованими або овальними.

8. Використання накопичувачів енергії (Акумуляторів)

9. Технології біометанації органіних відходів (Одержання біогазу )

10. Спалювання віходів побутових та сільськогосподарського та лісоперероб­них виробництв (4180 – 10430 кДж/кг)

11. Застосування теплонасосних установок на низькопотенційній теплоті про­дук­тових або скидних потоків. Є ТНУ з коеф. перетворння енергії 4,5.

12. Виробництво нетрадиційних палив (біонафти-дизпалива) з топінамбуру та з олії ріпаку.

Зпитання для самоперевірки.

1. Наведіть технічні рішення з удосконалення випарної установки цукрового заводу.

2. Наведіть технічні рішення з утилізації теплоти продувальної води парогенератора.

3. Наведіть технічні рішення з підвищення ефективності теплообмінника.

4. Наведіть технічні рішення з підвищення ефективності термодинамічного циклу.

Рекомендована література: [1], [11], [18], [20 – 27].

Лекція 6.

ВТОРИННІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.

План лекції

6.1. Основні визначення.

6.2. Умови впровадження ВЕР.

6.3. Напрями використання теплоти ВЕР.

6.4. Технічні рішення з використання теплоти ВЕР.

6.5. Умова ефективного використання теплоти ВЕР.

6.6. Енергетичний ефект використання ВЕР.

6.7. Економічний ефект використання ВЕР.

Основні визначення

Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) – це втрати потоків теплоти, характе­ризуються двома ознаками, а саме:

- вони ут­ворилися в агрегаті, установці або в системі виробництва продукції в резуль­таті реалі­зації основного енерго­тех­нологічного процесу і мають бути функціонально відведені з агрегату або установки;

- вони мають енергетичний потенціал (температуру, тиск, теплоту згорання, теплоту конденсації) і можуть бути придатними (за наявності відповідного технічного рішення) до використання в основному виробництві.

Теорія та практика енергозбереження засвідчує, що правильне (збалансоване) впровадження ВЕР, витісняючи (зменшу­ючи) обсяг витрати первинних ПЕР, забезпечує ефект енергозбереження.

Прикладами ВЕР в енерготехнологічних процесах і установках можуть розглядатися:

- теплота продувальної води парових котлів в парових котельних;

- теплота випару деаераторів в парових та водогрійних котельних;

- теплота конденсатів від теплового обладнання цукрових заводів;

- теплота вторинної пари вакуум-аппаратів цукрових заводів;

- оборотна вода системи оборотного водопостачання ТЕС та вакуум-конден­са­ційних установок промислових підприємств;

- теплота димових газів парових та водогрійних котлів;

- продукти згорання газотурбінних установок (ГТУ) та двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ);

- тощо.

Умови впровадження ВЕР.

Теорією і практикою енергозбереження визначено, що ефективне, тобто то­го, що гарантує ефект енергозбереження, використання теплоти ВЕР має чоти­ри обмеження, а саме:

Перше обмеження:Потенціал потоків ВЕР має мати достатній рівень для можливості викорис­тання їх у основному виробництві. Тобто температурний перепад між темпе­ратурою потоку ВЕР і продуктовим потоком – якому можливо передати теп­лоту потоком має бути достатнім для закупівлі і монтажу відповідного теп­ло­обмінного обладнання. Як правило, температурний перепад моє бути не меншим за 5 оС – 8 оС.

Друге обмеження:Вартість обсягу економії первинних ПЕР за рахунок впровадження теплоти ВЕР має суттєво (не менше 15 %) переви­щу­вати поточні витрати на експлу­атацію відповід­них технічних рішень, якими є витрата енергоресурсів, амор­тизаційні відрахування, поточний ремонт, зарплата обслуговуючого пер­со­на­лу, тощо).

Третє обмеження:Повинні існувати і бути доступними для закупівлі і монтажу технічні рішен­ня по впро­вадженню теплоти ВЕР в існуючі енерготехнологічні схеми виро­б­ництв, які сформували ці ВЕР.

Четверте обмеження:Повинні існувати і бути економічно привабливими технічні рішення по ви­ко­­ристанню одержаних ВЕР для створення інших виробництв з генерації енер­гії або вироблення промислової продукції. Наприклад, створення транс­форматорів теплоти, створення підсобних господарств, надання комуналь­них послуг, тощо.

Ситуацію з використанням теплоти ВЕР в промисловості України в цілому не можна вважати задовільною, незважаючи на поодинокі досягнення енергозбері­гаючих підприємств в різних галузях економічної діяльності.

Статистичні дані свідчать, що питоме споживання теплової енергії, наприк­лад, цукровим виробництвом, на 100 % вище за європейський рівень.

В практичній роботі з енергозбереження обсяги ВЕР на об’єкті представля­ються у відповідних розділах звіту по виконану роботу, як правило, або у виг­ля­ді таблиць, або у вигляді гістограм, або діаграм.

Нижче, в табл. 6.1. наведено фактичний обсяг теплоти ви­явлених потоків ВЕР та їх потенційний (гранично-можливий) рівень викорис­тан­ня на об’єкті енергетичного аудиту цукрового заводу ТОВ “Хорост­ків Цукор”.

Таблиця 6.1.


4188107848754354.html
4188219616394859.html
    PR.RU™